Samen naar Alleen vestigingen
Veghel

Samen naar Alleen
Pater v/d Elsenlaan 43,
5462 GG Veghel
T - 0413 321728

Assen

De Drentse Zaak
Beilerstraat 24,
9401 PL Assen
T - 088 8006801

Etten-Leur

Samen naar Alleen
Bredaseweg 185,
4872 LA Etten-Leur
T - 088 8006802

Gratis informatiegesprek? 0413 321728

Stel een vraag

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Samen naar alleen, onderdeel van BasculeGroep BV, gevestigd aan Pater van den Elsenlaan 43, 5462GG Veghel. BasculeGroep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels naleven die voortvloeien uit de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons. Mevrouw D. Delleman is de Functionaris Gegevensbescherming van BasculeGroep, zij is bereikbaar via info@samennaaralleen.nl of 0413-321728.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BasculeGroep verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn in ieder geval jouw contactgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BasculeGroep bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de geldende richtlijnen van de door ons aangesloten beroepsverenigingen, die ons dit verplicht stellen. Jouw gegevens worden opgeslagen in ons CMS-systeem en dossierdatabase. Wij bewaren het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, gedurende zeven jaar na afloop van het boekjaar en nadat het dossier gesloten is. Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij werken op volledig vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. BasculeGroep verkoopt je gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BasculeGroep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@samennaaralleen.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– NAW en contactgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Eventueel bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BasculeGroep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien je onze diensten afneemt:
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BasculeGroep verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van informatie en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze diensten te leveren
– BasculeGroep verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de dienstverlening en belastingaangifte
– Het afhandelen van jouw betaling

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BasculeGroep gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BasculeGroep neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@samennaaralleen.nl. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.